სამართლებრივი განმარტება

საქართველოს ეროვნული ფონდი არასამთავრობო, არაკომერციული, საქველმოქმედო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია საქართველოს კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობის მომავალი თაობებისთვის შენახვა. საქართველოს ეროვნული ფონდი შექმნილია დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ ფონდთან თანამშრომლობთ და მსგავს სტრუქტურას ატარებს. საქართველოს ისტორიული არქიტექტურის და ბუნების გადარჩენასთან ერთად, ორგანიზაციის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის განათლება და მათი წახალისება კულტურული მემკვიდრეობის შენახვის პროცესში.